Công ty Daizo Tec tuyển dụng kỹ sư Thiết kế tàu biển