Chức năng - Nhiệm vụ


Chức năng - Nhiệm vụ

Ngày đăng : 21/12/2016

* Lịch sử hình thành: Phòng Thanh tra được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 122/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014.

* Chức năng:
Phòng Thanh tra giáo dục Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là tổ chức tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiên công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà Trường, của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo;
- Thanh tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, công tác tuyển sinh, quy chế thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ, công tác HS-SV, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, quản lý tài sản; thanh tra hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật và quy định của nhà Trường;
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiên nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì phối hợp với thanh tra nhân dân, các bộ phận chức năng giúp Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật;
- Thanh tra việc thực hiện các quy định về thời gian làm việc, về kỷ luật lao đông, về tác phong làm việc của cán bộ, viên chức;
- Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại liên quan đến HS-SV;
- Tổng kết công tác thanh tra, kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Trường, quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo;
- Trưởng phòng là uỷ viên một số hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng được quyền cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý nghỉ 01 ngày, nghỉ từ ngày 02 phải báo cáo nhà Trường;
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Giao thông...
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Giao thông...

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2017 - 2018
Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2017 - 2018

Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2017 - 2018

Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công...
Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công...

Mô hình giúp bài học về giao thông thêm hứng thú do nhóm tác giả trẻ Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng

Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...
Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần...

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối về tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị...

Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG\\\\Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy...