Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2011 - 2012


Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2011 - 2012

  • 03/09/2015 00:09
  • Ba công khai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố các nội dung công khai chính như sau:
1. Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 (Biểu tổng hợp đính kèm).
2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 (Biểu mẫu 20 đính kèm).
3. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (Biểu mẫu 21 đính kèm).
4. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (Biểu mẫu 22 đính kèm).
5. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (Biểu mẫu 23 đính kèm).
6. Công khai thu chi tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (Biểu mẫu 24 đính kèm).

File đính kèm
Tin liên quan