Mời viết bài tham dự Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (KSE 2017)