Thông báo đăng ký đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ GTVT, cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, cấp Thành phố Hà Nội và đăng ký nhiệm vụ bảo vệ Môi trường cấp Bộ GTVT năm 2020


Thông báo đăng ký đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ GTVT, cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, cấp Thành phố Hà Nội và đăng ký nhiệm vụ bảo vệ Môi trường cấp Bộ GTVT năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ kế hoạch đăng ký thực hiện đề tài, tiêu chuẩn KHCN, nhiệm vụ bảo vệ Môi trường hàng năm của Bộ GTVT, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc và Sở KH&CN Thành phố Hà Nội, Nhà trường thông báo tới toàn thể các đơn vị, cá nhân các nội dung đăng ký đề xuất như sau:

- Đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ GTVT, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội năm 2020 (Mẫu đề xuất 1);

- Nhiệm vụ bảo vệ Môi trường trong lĩnh vực GTVT năm 2020 (Mẫu đề xuất 2);

- Nhiệm vụ soát xét chuyển đổi và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực GTVT năm 2020 (Mẫu đề xuất 3);      

- Đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia năm 2020 (Mẫu đề xuất 4).

Các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, yêu cầu KH&CN, có tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt và phù hợp với định hướng phát triển KH&CN của ngành GTVT, của Tỉnh Vĩnh Phúc, Thành phố Hà Nội và các Chương trình KHCN cấp Quốc gia. Một đề tài, nhiệm vụ có thể đăng ký ở cả cấp Quốc gia, cấp Bộ, Tỉnh và Thành phố.

Thời gian đăng ký thực hiện như sau:

- Đến ngày 28/02/2019: các các đơn vị, cá nhân xây dựng nội dung nghiên cứu theo các mẫu phiếu đề xuất và gửi về phòng KHCN-HTQT.

- Đến ngày 07/03/2019, Hội đồng Khoa học - Đào tạo tổ chức xét duyệt, đánh giá nội dung các đề tài, nhiệm vụ đã đăng ký.

- Ngày 14/03/2019, Nhà trường gửi các đề xuất lên Bộ GTVT, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội. Sau khi đề tài, nhiệm vụ được cấp Bộ, cấp Tỉnh và Thành phố duyệt cho phép xây dựng đề cương, Nhà trường sẽ lựa chọn chủ nhiệm đề tài và giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng đề cương chi tiết; Phòng KHCN – HTQT có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện theo các quy định của Bộ GTVT, Bộ KHCN,  Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội.

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Thông tin chi tiết cũng như biểu mẫu được đăng tải trên website: http://utt.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHCN – HTQT (đ/c Hoàng Vũ), phòng 205 nhà H3, ĐT: 043.5527872, Di động: 0931 843 686  Email: phongkhcn@utt.edu.vn.

File đính kèm