Thông báo đề xuất nội dung phối hợp công tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 theo Chương trình Phối hợp công tác số 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 08/3/2018


Thông báo đề xuất nội dung phối hợp công tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 theo Chương trình Phối hợp công tác số 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 08/3/2018

Kính gửi:    Các đơn vị trong toàn trường

Nhà trường nhận được công văn số 154/BGTVT-MT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Bộ GTVT về việc Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ GTVT với Bộ TN&MT năm 2019, Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường đề xuất nội dung phối hợp công tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 theo Chương trình Phối hợp công tác số 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 08/3/2018 giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giải đoạn 2018-2021 (gửi kèm theo).

Các nội dung đề xuất gửi về Phòng KHCN&HTQT trước ngày 28/01/2019 để tổng hợp. Liên hệ: đ/c Vũ Trung Hiếu (SĐT: 098.445.6886; Email: hieuvt@utt.edu.vn).

File đính kèm