Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXI (năm 2018)