Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 về các hiện tượng truyền dẫn