Thông báo v/v tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018