Thư mời viết bài báo và tham dự Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông