Thư mời viết bài hội thảo khoa học chủ đề: Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng sự hội nhập khu vực ASEAN và thế giới của thị trường lao động Việt Nam