Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế hạ tầng giao thông với phát triển bền vững