Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo “Thí nghiệm, kiểm định, quan trắc công trình xây dựng”