Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo Thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng