Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
Cấu trúc bài thi TOEIC

Cấu trúc bài thi TOEIC

Một bài thi TOEIC đầy đủ gồm hai phần thi: Phần thi Listening (nghe hiểu) trong 45 phút và phần thi Reading (đọc hiểu) trong 75 phút. Mỗi phần thi có 100 câu. Tổng số câu hỏi của cả hai phần thi là 200 câu. Tổng thời gian làm bài là 120 phút (2...