Quy định về quản lý hồ sơ HSSV và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ HSSV của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2014