Quyết định về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên