Thông báo sinh viên
Thông báo sinh viên
Thông báo việc miễn, giảm học phí, thu học phí đối với sinh viên, học sinh từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015

Thông báo việc miễn, giảm học phí, thu học phí đối với sinh viên, học sinh từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010...