Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ Đại học K68 - CSĐT Vĩnh Phúc


Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ Đại học K68 - CSĐT Vĩnh Phúc

  • 28/08/2017 10:08
  • Thông báo sinh viên

LỚP SỐ 3, gồm các ngành:

- CNKT ô tô: các lớp 68DCOT11; 68DCOT21; 68DCOT22; 68DCOT23; 68DCOT24; 68DCOT25.

- CNKT Giao thông: lớp 68DCGT11.

Địa điểm học: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  Hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP TRUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

 

Thứ Ba

22/8/2017

8h00 - 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ Tư

23/8/2017

7h30 – 11h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Năm

24/8/2017

8h00 - 11h30

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ Sáu

25/8/2017

8h00 - 11h30

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ Bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ Hai

28/8/2017

8h00 - 11h30

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ Ba

29/8/2017

7h30 - 9h30

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

TT thư viện

9h30 - 11h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Tư

30/8/2017

7h30 - 9h30

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

9h30 – 11h30

GIAO LƯU VĂN NGHỆ

ĐTN

Thứ Năm

31/8/2017

8h00 - 11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ Sáu

01/9/2017

8h00 - 11h30

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

14h00 -17h30

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

BỘ MÔN GDTC phối hợp với ĐTN

Thứ Bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

 

Thứ  Hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

7h30 - 9h30

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

9h30 - 11h30

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

Thứ Tư

06/9/2017

8h00 - 11h30

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo.  Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

8h00 - 11h30

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường

Khoa/ GVCN-CVHT

 

14h00 -17h30

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

BỘ MÔN GDTC phối hợp với ĐTN

Thứ Sáu

08/9/2017

7h30 - 11h30

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn văn Chưởng (SĐT:0917794909)

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

              Hà Nội, ngày 15  tháng 8 năm 2017

 

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

 NĂM HỌC 2017 - 2018, KHÓA 68 – CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

 

LỚP SỐ 4, gồm các ngành:

- Truyền thông và mạng MT: lớp 68DCTM21; 68DCTM22;

- Hệ thống thông tin: Lớp 68DCHT21; 68DCHT22; 68DCHT23; 68DCHT11; 68DCDT11.

- CNKT Cơ điện tử: Lớp 68DCCO21; 68DCCO22.

Địa điểm học: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  Hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP TRUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

 

Thứ Ba

22/8/2017

14h00 - 17h00

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ Tư

23/8/2017

14h00 - 17h00

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Năm

24/8/2017

14h00 - 17h00

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ Sáu

25/8/2017

14h00 - 17h00

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ Bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ Hai

28/8/2017

14h00 - 17h00

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ Ba

29/8/2017

13h30 - 15h00

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

TT thư viện

15h00 - 17h00

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng.

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Tư

30/8/2017

13h30 - 15h30

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

15h30 – 17h00

GIAO LƯU VĂN NGHỆ

 ĐTN

Thứ Năm

31/8/2017

14h00 - 17h00

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ Sáu

01/9/2017

8h00 – 11h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

14h00 - 17h00

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ Nảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

 

Thứ  Hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

13h00 - 15h00

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

15h00 - 17h00

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

Thứ Tư

06/9/2017

14h00 - 17h00

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo.Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

8h00 – 11h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

14h00 - 17h00

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường

Khoa/ GVCN-CVHT

 

Thứ Sáu

08/9/2017

13h30 - 17h00

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Nguyễn văn Chưởng (SĐT:0917794909)

LỚP SỐ 5, gồm các ngành:

- Kế toán doanh nghiệp: Lớp 68DCKT21, 68DCKT22, 68DCKT23, 68DCKT24; 68DCKT11; 68DCKX11.

Địa điểm học: Hội trường giảng đường CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  Hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP TRUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

Nhà trường

Thứ Ba

22/8/2017

8h00 – 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ Tư

23/8/2017

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Năm

24/8/2017

8h00 - 11h30

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ Sáu

25/8/2017

8h00-11h30

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ Bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ Hai

28/8/2017

8h00 – 11h30

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ Ba

29/8/2017

7h30 – 10h00

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng.

Phòng KT&ĐBCLĐT

10h00 - 11h30

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử.

TT thư viện

Thứ Tư

30/8/2017

9h30 – 11h30

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ Năm

31/8/2017

8h00 - 11h30

 

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm.

Phòng ĐT

Thứ Sáu

01/9/2017

8h00 - 11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

15h00-17h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Thứ Bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Thứ  Hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

7h30 - 9h30

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

9h30 - 11h30

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

Thứ Tư

06/9/2017

8h00 - 11h00

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo. Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

8h00 - 11h30

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường.

Khoa/ GVCN-CVHT

 

15h00-17h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Thứ Sáu

08/9/2017

7h30 - 11h30

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Quách Thị Vân Anh  (SĐT: 0915492067)

LỚP SỐ 6:

Ngành học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: lớp 68DCMX-FECON; 68DCMX-LICOGI; 68DCCK21; 68DCCK22.

Địa điểm học: Hội trường giảng đường CSĐT Vĩnh Phúc

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị thực hiện

Thứ  Hai

21/8/2017

Cả ngày

TẬP TRUNG TẠI CƠ SỞ ĐT VĨNH PHÚC

Nhà trường

Thứ Ba

22/8/2017

14h00 – 17h00

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ Tư

23/8/2017

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng KHCN&HTQT

Thứ Năm

24/8/2017

14h00 – 17h00

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ Sáu

25/8/2017

14h00 – 17h00

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông .

TT ĐT lái xe

Thứ Bảy

26/8/2017

 

Cả ngày

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ

 

Thứ Hai

28/8/2017

14h00 – 17h00

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ Ba

29/8/2017

13h30 – 15h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng.

Phòng KT&ĐBCLĐT

15h30 – 17h00

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử.

TT thư viện

Thứ Tư

30/8/2017

15h30 – 17h30

Chiếu phim tư liệu về trường

TTCNTT

 Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ Năm

31/8/2017

14h00 – 17h00

Quy chế, quy định về đào tạo. Thực hành khai thác sử dụng: Chương trình quản lý đào tạo qldt.utt.edu.vn;

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học; nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm.

Phòng ĐT

Thứ Sáu

01/9/2017

8h00 – 10h30

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

14h00 – 17h00

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên; giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ Bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Thứ  Hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ  Ba

05/9/2017

13h30 – 15h30

Phòng chống ma túy học đường

Ông Trần Bình

15h30 – 17h30

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

Thứ Tư

06/9/2017

14h00 – 17h00

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo. Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học

Các Khoa chuyên ngành

Thứ Năm

07/9/2017

8h00 – 10h30

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: Tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC phối hợp với ĐTN

14h00 – 17h00

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên:

Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời. Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng ĐT bố trí các lớp tại giảng đường.

Khoa/ GVCN-CVHT

 

Thứ Sáu

08/9/2017

14h00 – 17h00

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Quách Thị Vân Anh  (SĐT: 0915492067)

Tin liên quan