Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp - Hệ đại học liên thông, VHVL khóa 65 - Lớp 65DVCD21