Kế hoach học tập học kỳ I năm học 2020-2021 và thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19