Kế hoạch Tổ chức thăm quan du lịch cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020