Khuyến cáo cho sinh viên UTT đang học tập tại Pháp về phòng chống dịch bệnh Covid- 19