Thông báo Đăng ký cán bộ tham gia Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021