Thông báo Đăng ký tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên, viên chức bằng nguồn kinh phí Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo kinh phí năm 2020