Thông báo đề cử cá nhân, tập thể tham gia Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2016-2020