Thông báo Kê khai khối lượng hoạt động KH&CN phục vụ thanh toán khối lượng thừa giờ năm học 2018-2019