Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3/2020 và triển khai học tập trực tuyến