Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học và triển khai học tập trực tuyến