Thông báo Kết quả các cá nhân được xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 do lập thành tích xuất sắc