Thông báo khởi công xây dựng Công trình hạng mục nhà Thư viện