Thông báo tham gia BHYT bắt buộc năm 2021


Thông báo tham gia BHYT bắt buộc năm 2021

Căn cứ công văn số 6974/BGDĐT-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV, quy định kể từ ngày 01/01/2010 HSSV là đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế; Nhà trường thông báo việc tham gia BHYT bắt buộc năm 2021 như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên toàn trường.
  2. Nội dung thực hiện:
  • Bước 1: Tất cả các lớp, sinh viên đều phải khai báo thông tin BHYT theo thông báo số 1310 ngày 18/5/2020 và hoàn thành trước ngày 20/10/2020.

Đối với sinh viên tham gia BHYT bên ngoài trường (theo hộ gia đình, nơi làm việc...) ghi chú thêm nội dung “Không tham gia BHYT ở trường”; đồng thời gửi bản photo thẻ BHYT trước 29/01/2021 tại Văn phòng một cửa để xác nhận.

  • Bước 2: Những sinh viên tham gia BHYT ở trường cần hoàn thành đóng tiền BHYT năm 2021 trước 30/11/2020. Mức đóng cho một sinh viên: 563.220đ/1 năm.
  1. Thời gian sử dụng thẻ: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Sinh viên không hoàn thành việc khai báo thông tin BHYT hoặc không đóng tiền tham gia BHYT đúng thời hạn sẽ không được cấp thẻ BHYT.

Những trường hợp sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xem xét hạ 1 bậc hạnh kiểm của cả năm học 2020-2021.

>> Thông báo về việc kê khai thông tin tham gia BHYT sinh viên