Thông báo Triển khai thực hiện Bước 1 - Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu Trường