Thông báo tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN trong và ngoài nước năm 2020


Thông báo tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN trong và ngoài nước năm 2020

Nhà trường nhận được văn bản số 2840/BGTVT-TCCB ngày 27/3/2020 của Bộ GTVT về việc thông báo tuyển chọn tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020. Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ viên chức trong đơn vị nếu có nhu cầu biết đăng ký tham gia Đề án (nếu có nhu cầu). Toàn bộ thông tin về tuyển chọn, cách thức đăng ký xin xem tại văn bản số 792/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo.

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Phòng KHCN-HTQT, liên hệ đồng chí Hoàng Vũ (ĐT 0931843686), email phongkhcn@utt.edu.vn.

File đính kèm