Thông báo về việc đăng ký cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào và tiếng Khmer trong nước năm 2020