Thông báo về việc kiểm tra, ký xác nhận thu nhập năm 2019