Thông báo về việc phòng chống dịch Covid- 19 đối với CB-VC-NLĐ có người thân nhập cảnh về Việt Nam