Thông báo về việc tham dự Hội thảo chuyên đề do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc


Thông báo về việc tham dự Hội thảo chuyên đề do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc

Nhà trường nhận được văn bản số 8953/BGTVT-HTQT ngày 20/9/2019 của Bộ GTVT về việc cử các bộ tham dự Hội thảo chuyên đề do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc theo văn bản đính kèm. Nhà trường đề nghị các đơn vị xem xét cử cán bộ, giảng viên phù hợp với nội dung Hội thảo để Nhà trường có văn bản báo cáo Bộ GTVT. Danh sách đăng ký gửi về Phòng KHCN- HTQT trước 12h ngày 25/9/2019.

File đính kèm