Thông báo xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc