Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục