Thư mời Tham gia Hội thảo toàn quốc lần thứ 32 với chủ đề Bào trì công trình xây dựng