Thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện và triển khai tuyên truyền các hoạt động phòng chống dịch Covid-19