TIN TỨC
Thông báo
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...