TIN TỨC
Thông báo
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp tổng kết khảo sát thực tế về các hoạt động trọng tâm của Trường năm học 2018-2019

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp tổng kết khảo sát thực tế về các hoạt động trọng tâm của Trường năm học 2018-2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại phiên họp tổng kết khảo sát thực tế về hoạt động trọng tâm của Trường năm học 2018-2019, trên cơ sở đánh giá, phân tích, tổng hợp những mặt tích cực và những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực...