TIN TỨC
Thông báo
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản,...