Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức - Người lao động Trường Đại học Công nghệ GTVT năm học 2019-2020