Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội


Thông báo vay ưu đãi nhà ở xã hội

  • 12/06/2017 14:06
  • Tin tức Công đoàn

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Công đoàn GTVT Việt Nam có công văn số 220/CĐN-CSPL thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc trong Trường thuộc một trong các đối tượng áp dụng của Nghị định và Quyết định nêu trên.

Công đoàn Trường

Tin liên quan