Thông báo Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội II Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT - Nhiệm kỳ 2018 - 2023