Thông báo Quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023