Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid- 19