Thông báo
Thông báo
Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tăng trưởng tổng sản...