Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017


Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

  • 01/12/2017 15:12
  • Thông báo

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 4428/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về kê khai tài sản, thu nhập của Bộ Giao thông vận tải theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 12755/BGTVT-TCCB ngày 13/11/2017 về việc hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 như sau:

1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Trưởng, Phó các khoa, phòng, ban chức năng; Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm; Giám đốc, Phó Giám đốc Cơ sở Đào tạo; Trưởng, Phó bộ môn trực thuộc Trường;

- Người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng KHCN&HTQT, Phòng QLĐT&XDCB; Người làm công tác mua sắm công của Phòng Hành chính – Quản trị (kèm theo danh sách).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

- Tải mẫu Bản kê khai và danh sách các cá nhân thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên Trang thông tin điện tử Trường. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải hoàn thành việc kê khai, nộp 01 bản về phòng TCCB trước ngày 15/12/2017;

- Phòng TCCB tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ về nội dung kê khai, trường hợp kê khai chưa đúng quy định thì yêu cầu kê khai lại trong thời hạn 03 ngày làm việc;

- Phòng TCCB sao lục, gửi 01 bản sao đến đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định và tiến hành lưu, quản lý Bản kê khai theo quy định tại Mục 3, Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013.

3. Hình thức công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Lãnh đạo đơn vị trong Trường lựa chọn một trong hai hình thức công khai dưới đây cho phù hợp với số lượng người và tình hình hoạt động của đơn vị.

a) Công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp

- Lãnh đạo các đơn vị tổ chức họp phải đảm bảo đủ thời lượng, thành phần tham dự là toàn thể viên chức, người lao động tại đơn vị mình với điều kiện số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập;

- Lãnh đạo tổ chức cuộc họp phân công một người đọc các Bản kê khai hoặc từng người đọc Bản kê khai của cá nhân, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có);

- Các đơn vị thực hiện công khai tại cuộc họp không đảm bảo được các yêu cầu thì họp lại và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

b) Công khai bằng hình thức niêm yết

Đối với các đơn vị có quy mô lớn, phân tán thì có thể chọn công khai bằng hình thức niêm yết đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Đơn vị phải có địa điểm niêm yết đảm bảo an toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để mọi người trong đơn vị có thể xem Bản kê khai, đơn vị có quy mô nhỏ, trụ sở làm việc tập trung thì niêm yết tại trụ sở làm việc, đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc thì niêm yết tại nơi làm việc của từng đơn vị trực thuộc, thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày niêm yết;

- Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có), việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị.

4. Phạm vi công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

- Viên chức, người lao động thuộc quản lý của Hiệu trưởng thì phạm vi công khai là trước toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị;

- Việc công khai Bản kê khai phải thực hiện sau khi Phòng TCCB hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013. Thời gian hoàn thành việc công khai là trước ngày 10/02/2017.

5. Việc khai thác, sử dụng Bản kê khai

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

6. Tổ chức thực hiện

Lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện việc công khai tại đơn vị Bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân thuộc đơn vị mình đúng quy định.

Thông tin hướng dẫn Bản kê khai tài sản, thu nhập được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Nhà trường, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 204 - H1) để được hướng dẫn./.

File đính kèm
Tin liên quan